2004/04/10

Mga Damgo Paglabay sa Panahon

Kahinumdum ka ba niadtong panahon nga nangandoy si Dennis nga mahimong piloto aron dayban niya si Dante Temple sa seminaryo? O di kaha kang Junior nga mahimong usa ka banggi-itang manunulat? Kahinumdum ka ba sa imong mga damgo kaniadto? (Diha ba’y nangandoy nga ma-pari? Kun diha man, sa hilum lamang.)

Maski na nga nanginabuhi ‘ta sulod sa “seed box” nga para sa mga umaabot nga pari kuno, wala kita magpagapos sa paghimo ug mga nagkalainlaing damgo.
Nagkadaiya ang atong mga damgo, niadtong batan-on pa ‘ta. Ang kalibutan lapad kayo ug puno sa mga posibilidad. Sa Pilosopiya, naablihan ang atong mga hunahuna sa kanindot sa kalibotan. Puno sa “potentials”. Presko kayo ang atong panglantaw sa kalibotan ug sa kinabuhi. Ug ang ugma mora’g nagahulat lamang sa atong mga desisyon.

Mora’g gamhanan ang atong gibati sa kaugalingon, kay dako ang atong pagsalig nga mabuhat nato ang gusto natong buhaton.

Paglabay sa panahon, naghimo kita’g mga desisyon sa kinabuhi nga nagatudlo sa bag-ong direksyon sa atong kinabuhi.

Hangtod nga miabot kita niining punto sa kinabuhi nga atong gilantaw ang atong mga lakang. Ug nakita nato ang mga liku-liku nga agianan ug ang mga desisyon nga atong gihimo. Diha nianang tungora, nakamatikod ‘ta nga paglabay sa panahon nag-anam-anam pud ug ka bag-o ang atong mga damgo.

Daghang damgo nga wala matuman. Diha’y pipila nga natuman.
Ug karon nga kadaghanan sa atoa lapas na sa kwarenta anyos, lagmit nga lahi na kaayo ang atong mga damgo kay sa kaniadto.

Sa pagkakaron, sakto lang nga masayod ‘ta nga importante nga magpadayon ‘ta ug paghimo ug mga damgo para sa atong pamilya, komunidad, nasud ug kaugalingon. Ang atong mga damgo maoy nagasilbing inspirasyon nato nga magpadayon taliwala sa tumang kalisod.

Unsa’y imong mga damgo karon, klasmeyt? (nox arcamo)